TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1389 hồ sơ

Đang xử lý
12 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.86 (%)